வடை

#storytheology#கத#முமு#வடகத (Disclaimer: இது ஜெசுவடியான் சில்வஸ்டர் பற்றியது அல்ல. அரசியலும் அல்ல. Theology யும் அல்ல. Philosophy யும் அல்ல. ஒரு multi layered, minimalistic parable. உங்கள influence பண்ண அல்ல, inspire பண்ண. Intimidate பண்ண அல்ல ignite…