“சக்தி நாடி ஜோதிடம்” கம்ப்யூட்டர் ஜாதகம், தோஷம், பரிகாரம், பூசைகள், மாந்திரீகம், பில்லி சூனியம் / ஏவல், வசியம் விலக்க. ஜோதிட நிபுணர். மணப்புரம் கைலேஷ் குமார்.இந்த போர்டுடன் ரோட்டை விட்டு சிறிது உள்ளே இருந்தது சக்தியின் வீடு மற்றும் ஜோதிட நிலையமும் இருந்தது. மரங்கள் சூழ்ந்த…