சரியாக ஒரு மாதம் பெரிய சம்பவங்கள் இல்லாமல் கடந்து போயின. ஆன்ட்ரூவுக்கு நெகடிவ் என்று ரிப்போர்ட் வந்து பத்து நாட்கள் ஆகிவிட்டன. ஆனாலும் அதிகம் அவனே வெளியே போகாமல் வீட்டிற்குள்ளேயே இருக்கிறான். செல்லராஜ் தான் அவ்வப்போது அவனை வந்து பார்த்து, புரோட்டின் அதிகம் உள்ள பல உணவுப்…